Business Analist

Atos - 2020/480

Bilthoven
24,00 uur
12-02-2020
11 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Yellow Friday
Tijdelijk gesloten
Customer Logo

Yellow Friday is op zoek naar een Business analist


Informatie over de opdracht

Met deze offerteaanvraag beoogt de RIVM/IV-organisatie, verder aangeduid als Aanbesteder, specialistische kennis en arbeidscapaciteit te verwerven voor de invoering van een nieuwe manier van financiering van het eerste trimester SEO namelijk vanuit de rijksbegroting i.p.v. via de zvw en met minder prioriteit het ondersteuning van de realisatie van een Cliëntenportaal. Beide projecten zijn met name ICT gerelateerd. Aanbesteder zoekt naar een Senior Business analist / Consultant ICT


De taken van de consultant zijn in ieder geval:
a) Het beschrijven van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie van de ICT-inrichting ten aanzien van de financiering van de verschillende zorgonderdelen, te beginnen bij het eerstetrimester-SEO. Het gaat hierbij om de functionaliteit van de verschillende betrokken applicaties (Zijnde : Peridos en de verloskundig informatiesystemen), de koppelingen tussen deze systemen, maar ook de bijbehorende werkprocessen.
b) Op basis van de beschreven IST en SOLL dient een transitie beschreven te worden. Waar moet de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Peridos aan voldoen en welke aanpassingen dienen gedaan te worden aan de verloskundig informatiesystemen en koppelingen om de nieuwe financieringsstroom adequaat te ondersteunen. Maar ook dient uitgewerkt te worden hoe de nieuwe werkprocessen plaats gaan vinden. 
c) Er zal sprake zijn van eisen, belangrijke wensen en minder belangrijke wensen ten aanzien van zowel de financiering als het cliëntenportaal. Vanuit de (op te bouwen) inhoudelijke expertise van de consultant zal bijgedragen worden aan het prioriteren van de backlog.
d) Het behouden van overzicht over de complexe materie en het daardoor tijdig kunnen signaleren van inhoudelijke knelpunten en/of knelpunten in de voortgang.
e) Contact onderhouden met de regionale centra over hun wensen en eisen voor een goed lopende financiering en afstemming met diverse stakeholders over de precieze invulling van het cliëntenportaal.
f) Draagvlak creëren en behouden onder de uitvoerders, de echopraktijken en echoscopisten.
g) Het schrijven van notities met het oog op het bovenstaande.
h) Het inrichten van een efficiënt en uniform proces van de financiering bij de acht regionale centra. Ook het (laten) realiseren van opleidingsmateriaal hoort hierbij.

De inzet op de twee projecten (SEO en Cliëntenportaal) zal pieken en dalen kennen, van week tot week (of dag tot dag). Om deze reden is gekozen voor één projectleider op twee projecten, zodat er flexibel geschoven kan worden in de inzet tussen de twee projecten. Qua prioritering zal de gewijzigde financiering voorgaan op het cliëntenportaal .

Het RIVM-CvB voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Hierbij zijn veel partijen betrokken. Het ICT-systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO is Peridos. Dit informatiesysteem is van groot belang voor de regionale centra om de kwaliteitsborgende taak goed te kunnen uitvoeren en voor het RIVM-CvB ten behoeven van zijn landelijke monitoring taak. Daarnaast ondersteunt Peridos het primaire screeningsproces van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en dit zal ook zo zijn voor het eerste trimester SEO. Het functioneel beheer van Peridos wordt uitgevoerd door de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).Het ministerie van VWS is voornemens vanaf 1 januari 2021 een eerstetrimester-SEO, in onderzoekssetting, te starten. Hiertoe moeten diverse zaken in gang worden gezet, waaronder ook de financiering van de echopraktijken (en echoscopisten) die deze SEO gaan uitvoeren. Het uitgangspunt is dat deze echo betaald gaat worden uit de rijksbegroting en dus niet uit de zvw waar nu het twee trimester SEO op dit moment uit vergoed wordt. De bedoeling is dat de regionale centra voor prenatale screening deze financiering voor hun rekening gaan nemen. Hiertoe moeten onder andere aanpassingen aan Peridos plaatsvinden. Het gaat hier dus om een totaal nieuwe manier van financieren van echoscopisten voor uitgevoerde SEO’s. In eerste instantie gaat het om het eerste trimester SEO maar het is mogelijk dat ook de counseling en het tweede trimester SEO op deze manier gefinancierd gaan worden. In het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) is het nodig dat burgers digitaal inzicht krijgen in de eigen gezondheidsgegevens die een (zorg)organisatie van hen verwerkt, alsmede om inzichtelijk te maken wie de eigen gegevens heeft ingezien. Hiervoor gaat een cliëntenportaal door Topicus ontwikkeld worden om de verwerking van de eigen gezondheidsgegevens in Peridos voor cliënten toegankelijk te maken.


Eisen waaraan je moet voldoen

CV moet aangeleverd worden in de Nederlandse taal


Engelstalige kandidaat is niet toegestaan 

Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling genomen.

- Universitair niveau
- Aantoonbare ervaring in Business analyses ict
- Aantoonbaar ervaring als consultant in de zorg
- Ervaring als projectleider/consultant bij ICT-trajecten, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.


Factuurbetalingstermijn is 60 dagen. Middels afname van “Verkorte betalingstermijn” kunt u dat reduceren tot 8 dagen.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.